Nasze poglądy

Słowem wstępu

XXI wiek skonfrontował nas z nowymi wyzwaniami. Upadek bipolarnego układu sił otworzył nową kartę w dziejach ludzkości, nadszedł czas militarnej, ekonomicznej, kulturowej i politycznej dominacji amerykańskiego mocarstwa. Jednobiegunowa rzeczywistość wymagała na nowo rozpatrzenia warunków, w których obracały się grupy antysystemowego nacjonalizmu, inaczej skazanym było się na wegetacje w odmętach życia społecznego, przyjęcie roli Don Kichota, nie będąc w stanie dostrzec realnych zagrożeń.

Dziś widzimy jak na czystej do niedawna twarzy hegemona pojawiają się co raz to nowe rysy i pęknięcia zwiastujące nadchodzący upadek. Zaangażowanie militarne USA na świecie wywołało zastanowienie nad jego uprawnieniami do roli globalnego żandarma. Okupacja Iraku i Afganistanu ujawniła, iż pod maską prawoczłowieczych sloganów kryje się horror tysięcy zabitych cywilów, torturowanych więźniów politycznych oraz wyzyskiwanej przez amerykańskie koncerny ludności. Gdy okazało się jasne, iż kryzys finansowy wywołany przez banki i spekulantów rozlewa się na cały świat, czyniąc gigantyczne spustoszenie wśród narodowych gospodarek, postulaty większej regulacji ze strony państwa, a nawet budowy alternatywy dla kapitalizmu zyskały na mocy. Sami jesteśmy świadkami masowych protestów antyglobalistów wszędzie tam, gdzie neoliberalny tercet – Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Światowa Organizacja Handlu, Biały Dom – postanowi skierować swe macki. Jednak nie popadając w optymizm, widzimy, iż moment, kiedy uda wyzwolić się świat od hegemonii najbardziej agresywnego mocarstwa jakie istniało w historii jest jeszcze odległy. Zbrojna obecność NATO na wszystkich kontynentach, przejęcie przez amerykański reżim osłabionej państwowości Haiti, szantażowanie rządów Iranu i Wenezueli, dysponowanie środkami masowego prania mózgów i sprzedajność klas politycznych wymaga od nas wielkiej czujności i aktywności nim zbudujemy nowe jutro.

Do misji portalu NACJONALISTA.PL należy informowanie oraz edukowanie wszystkich tych, którzy nie zgadzają się na terror New World Order – czynienia z ludzi bezrozumnych istot wyemancypowanych z własnych kultur, tradycji narodowych, dla których istota człowieczeństwa sprowadza się do konsumpcji, a którzy w rzeczywistości są mentalnymi niewolnikami światowej klasy politycznej.

Dlatego NACJONALISTA.PL stoi twardo na linii antyglobalizmu i antykapitalizmu (kulturowego, jak i gospodarczego). Globalizacja, czyli proces międzynarodowego podziału pracy w imię interesów finansowych potęg doprowadza do niszczenia całych sektorów produkcji poszczególnych krajów, gdyż nie są one wystarczająco zyskowne dla menadżerów wielkich korporacji. Wraz z dramatem zwykłych ludzi, których pozbawiono pracy, idzie zwalczanie lokalnych tradycji, z powodu ich niekompatybilności z systemem społecznym, który oczekuje od człowieka tylko zdolności do konsumpcji. Ludzie pojmowani jako część wspólnoty nie są potrzebni, gdyż nie ma to znaczenia dla zwiększenia dochodów.  Mamy do czynienia z lansowaniem wzoru kulturowego, który należy określić jako konsumpcjonizm – nie wymagający wyższych wartości, zakorzenienia, twórczości – jesteś tym co kupujesz krzyczą z każdej strony mass-media. Ten nie mający nic wspólnego z europejską tradycją kulturowy kapitalizm jest wynikiem mentalnej okupacji Europejczyków przez atlantycki imperializm, którego obecność na naszym kontynencie jest odpowiedzialna za moralną degrengoladę społeczeństw. Globalizacja oznacza również otwarcie granic na obcych nam kulturowo imigrantów, którzy nie będąc w stanie dostosować się do otoczenia, w którym się znaleźli, stają się źródłem nowych konfliktów. Jednocześnie jesteśmy przeciwnikami wyzysku człowieka przez człowieka, na bazie którego to stosunku powstał kapitalizm. Opowiadamy się za ustrojem społeczno-gospodarczym, któremu przyświecać będą idee poszanowania ludzkiej godności, prawa do własności, sprawiedliwości społecznej, solidarności i współdziałania. Z moralnego punktu widzenia nie można dopuścić do sytuacji, w której bieda, masowe bezrobocie, bezdomność traktowane są jako strukturalny element systemu. Kapitalizm tak jak sowiecki komunizm doprowadza do koncentracji własności: jeden w rękach grupy kapitalistów, a drugi w rękach państwa. W obu przypadkach społeczeństwo jest faktycznie wywłaszczone. Dystrybucjonizm, korporacjonizm, katolicka nauka społeczna, wszelkie koncepcje odwołujące się do zasad Trzeciej Pozycji – to jest nasze credo w sprawach gospodarczych.

Kilkadziesiąt ostatnich lat to również okres panoszenia się agresywnego amerykańskiego imperializmu, który po upadku konkurencyjnego mocarstwa pozbył się jakichkolwiek hamulców. Antyimperializm łączy się z prawem narodów do podążania ścieżką rozwoju zgodną z własną przyrodzoną tradycją. Biały Dom dążąc do realizacji  interesów gospodarczych i geopolitycznych nie zawahał się przed inwazją na Irak i Afganistan, gdzie jako symbol kulturowej dominacji Zachodu pozwolił otworzyć filie firmy McDonald. Jednocześnie zagrożone interwencją zbrojną są rządy państw, które kontestują imperialistyczne zapędy USA; Hugo Chavez i Mahmud Ahmadineżad poddani są szykanom ze strony globalnej, pro-amerykańskiej opinii publicznej, gdyż nieustępliwie bronią godności i suwerenności swoich nacji. Jako nacjonaliści udzielamy poparcie każdemu ruchowi dążącemu do ustanowienia wielobiegunowego porządku międzynarodowego, a który nie pozostaje wyemancypowany ze wspólnoty narodowej w ramach której funkcjonuje.

Tutaj warto wspomnieć o oskarżeniach, które wysuwane bywają pod adresem nacjonalistów – chodzi o rasizm. Według demoliberałów środowiska narodowe pałają nienawiścią do wszystkiego, co obce. Prawda jest jednak taka, iż na piersi europejskiej demokracji liberalnej wyrósł twór, który swymi „dokonaniami” dorównuje III Rzeszy – Izrael. To neokolonialne państwo, będące odpowiedzialne za hekatombę narodu palestyńskiego jest przykładem prawnej instytucjonalizacji rasizmu i nietolerancji religijnej. Co warte podkreślenia, Izrael to również główny sojusznik USA. Odrzucamy neokonserwatywną propagandę, która przedstawia syjonistów jako obrońców cywilizacji chrześcijańskiej; jest to posunięcie mające ukryć kto jest prawdziwym wrogiem.

Stoimy na pozycjach separatyzmu rasowo-kulturowego oraz etnopluralizmu jako postawy plasującej się pomiędzy rasizmem, szowinizmem, a kosmopolityzmem. Uważamy, że każdy ma prawo do rozwoju zgodnie z wartościami wspólnoty, w której się znajduje. Prawdziwe piękno dostrzegamy w naturalnej różnorodności, ukształtowanej w toku historii, nie zaś w procesie przymusowych integracji całkowicie różnych społeczności.

Portal NACJONALISTA.PL prezentuje nowoczesną wizję ideową, która jasno ustosunkowuje się do wyzwań i problemów współczesności. Jesteśmy platformą informacyjną przeznaczoną dla wszystkich nacjonalistycznych działaczy, którzy przeciwstawiają się kapitalizmowi, imperializmowi i Systemowi. Zacznij działać z nami i buduj ruch społeczny!

„Głównym wrogiem na poziomie ekonomicznym jest kapitalizm i społeczeństwo rynkowe; na poziomie filozoficznym indywidualizm; na poziomie politycznym burżuazja; na poziomie geopolitycznym Stany Zjednoczone”

Alain de Benoist

I. Deklaracja Trzeciej Pozycji

Trzecia Pozycja jest duchowo umotywowanym światopoglądem, który odrzuca polityczną mądrość przyjętą we współczesnym świecie, w którym wszystkie narody i kultury skazane są na dokonywanie wyboru pomiędzy lewicą a prawicą, komunizmem a kapitalizmem. Opierając się na głębokiej znajomości natury ludzkiej i jej zainteresowaniach, Trzecia Pozycja nie poszukuje niezdolnego do życia centralizmu, ale sposobu myślenia i działania, który naprawdę bierze górę nad emocjami współczesnego świata. Trzecie Pozycja jest politycznym credo XXI wieku.

1. Prymat ducha

Jest integralną częścią naszej politycznej tradycji, że człowiek w sposób oczywisty złożony jest z Ducha i Materii, i że pierwszeństwo ma Duch. Bez szerzonej przez jednostkę duchowej rewolucji – metody oczyszczenia i doskonalenia się przez całe życie – nasi bojownicy nie będą różnili się w sposób znaczący od degeneratów, którzy przyczynili się do rozrostu potworności gnębiących ten świat i którzy działali na podstawie czysto materialistycznej koncepcji życia i historii.

Trzecia Pozycja wierzy, że ogólnoświatowa Rewolucja Narodowa może zostać zakończona tylko poprzez ukształtowanie Nowego Człowieka, który będzie praktykował to, co głosi. Nowy Człowiek musi ucieleśniać nasz ideał w ten sposób, że będzie działał samodzielnie – jako najwyższa forma propagandy Trzeciej Pozycji – we wspólnocie, w której żyje i pracuje.

2. Porządek moralny

Ponieważ źródłem degeneracji współczesnego świata jest niemoralność, naturalną rzeczą jest, iż odnowiony świat może zostać zbudowany jedynie na bazie moralnego porządku. Trzecia Pozycja wierzy, że jest rzeczą konieczną, aby ludzie zrozumieli, iż na świecie istnieje dobro i zło, prawda i fałsz, a nie szereg subiektywnych wyborów, jak twierdzą materialiści. Rodzina jest podstawą i centrum społeczeństwa, jej siła i jedność są źródłem szczęścia narodu. Trzecia Pozycja opowiada się przeciwko ograniczaniu liczby narodzin narzucanemu przez MFW, UNESCO i inne instytucje Zjednoczonego Świata oraz przeciwko tzw. kontroli urodzin w ogóle ; Trzecia Pozycja stwierdza także, że jedyną „uprzywilejowaną klasą” w naszym świecie będą dzieci.

Trzecia Pozycja zapewnia, że zarówno aborcja, jak i homoseksualizm są złem absolutnym, ponieważ sprzeciwiają się prawdzie obiektywnej i prawu boskiemu oraz negują dawanie życia – ideały Trzeciej Pozycji.

Trzecia Pozycja dodaje, że w celu wprowadzenia Porządku Moralnego koniecznym jest, aby obecne i przyszłe pokolenia nie były nauczane jedynie „czystej” wiedzy książkowej, lecz również poświęcania się i duchowego doskonalenia, co pozwoli ukształtować prawego i szlachetnego człowieka. W ten sposób postawimy ludzi jakościowo wyżej od barbarzyńskich hord, wypaczonych przez współczesną „edukację”.

3. Opozycja wobec materializmu

Rewolucja francuska z 1789 roku była zasadniczym wydarzeniem, które wyniosło filozoficzny materializm na scenę świata. W ciągu następnych dwóch stuleci siła zorganizowanego materializmu wzrosła w różnych swoich formach do takiego punktu, że zagraża pogrążeniem w bagnie całego świata.

Materializm, wiara oparta na zaprzeczaniu istnienia Ducha, przybrał miliony form. Możemy wyliczyć te, które w naszych czasach poczyniły najwięcej szkód : wolnomularstwo, liberalizm, nihilizm, kapitalizm, imperializm, anarchizm, socjalizm i marksizm. Każde z tych wierzeń – materialistycznych w swych postawach – jest filozoficznie złe i zostało zdyskredytowane w praktyce. Trzecia Pozycja potępia je wszystkie w sposób bezlitosny i potwierdza, że opozycja wobec wszelkich form materializmu łączy się z filozofią i ideologią Trzeciej Pozycji.

4. Syjonizm i naród palestyński

W czasie krótszym, aniżeli stulecie, stary syjonizm osiągnął bardzo widoczne wpływy. Nie dość, że zagarnął Palestynę i ustanowił w niej swój reżim, to jeszcze rozbudował na całym świecie potężne ośrodki władzy w sferze politycznej, ekonomicznej oraz w środkach masowego przekazu. Trzecia Pozycja przeciwstawia się zdecydowanie ruchowi syjonistycznemu, ponieważ w swoim działaniu – w sposób rażący i straszliwy – pogwałcił on prawa narodu palestyńskiego; jednocześnie jego potęga w innych krajach kłóci się w sposób zasadniczy z prawem narodów do samostanowienia.

Trzecia Pozycja jest przeciwna politycznemu, ekonomicznemu i terytorialnemu imperializmowi syjonizmu. Potwierdza prawo każdego narodu do życia, bez – pośredniej lub bezpośredniej – ingerencji syjonizmu. Stwierdza również, że naród palestyński musi mieć pełne poparcie w swych wysiłkach dla odzyskania w całości utraconego kraju.

5. Ideał rządów powszechnych

Trzecia Pozycja głęboko wierzy, że harmonia i pokój wewnątrz narodów i pomiędzy nimi mogą zostać osiągnięte jedynie wtedy, gdy każda z nich wytworzy jedność, która przeciwstawi się egoistycznym interesom. Zbyt długo los narodów był igraszką w rękach niereprezentatywnych partii, klik i tyranów, nie zaś przedmiotem troski narodu czy kultury o swą materialną i duchową jedność.

Trzecia Pozycja uważa, że ta jedność może zostać osiągnięta jedynie przez całościowy program decentralizacji w sferze politycznej. Tę decentralizację nazywamy rządami powszechnymi. Jest to system samorządu, który zaczyna się w najniższej społecznej komórce i rozciąga się – poprzez organiczne powiązane struktury – na cały naród. Jest to bezpośrednie uczestnictwo wszystkich ludzi w procesie podejmowania decyzji na szczeblu lokalnym, regionalnym i narodowym; procesie, którego prawomocność bierze się z faktu, iż życzenia ludzi wyrażane są i wcielane w czyn poprzez właściwie wyznaczonych przedstawicieli. Jednakże prawo samorządu nie istnieje abstrakcyjnie – rezultatem byłaby jaskrawa zasada większościowa, gdzie fantazję błędnie brano by za prawdę.

O ile zasada rządów powszechnych jest w każdym narodzie i cywilizacji inna, to jej zasadniczy motyw pozostaje taki sam. Stanowi on jasno, że samorząd oznacza, iż ludzie muszą działać – jeśli ich decyzje mają być prawomocne – zgodnie z Prawdą Obiektywną.

Trzecia Pozycja twierdzi, że wszystkie zdrowe społeczności istnieją w oparciu o uznanie Prawdy Obiektywnej i Prawa Bożego, a nie o ludzkie postanowienia, wywodzące się z egoistycznych interesów, czy relatywistycznych filozofii.

6. Różnice rasowe i kulturowe

To, że rodzaj ludzki składa się z mozaiki ras i kultur jest istotą wspólnego instynktu. I choć jest to niewiarygodne, to są tacy, którzy chcieliby zniszczyć to bogactwo ras ludzkich dlatego tylko, aby zastąpić je pozbawionym korzeni i tożsamości konformizmem, gdzie pojęcia rasy, narodu i kultury będą bez znaczenia. Innymi słowy, taka wielorasowość próbuje zniszczyć żywy grunt, w którym zakorzenione są wszystkie narody i gdzie zawarty jest ich byt i tożsamość. Trzecia Pozycja stwierdza, że zdecydowanie odrzuca wszelkie zamiary wprowadzenia tego nieludzkiego konformizmu. Odrzuca również wszelkie próby rasowego i kulturowego ludobójstwa niezależnie od tego, czy jest popełniane za pomocą rewolweru, czy odbiornika telewizyjnego. Trzecia Pozycja stwierdza, że prawdziwa miłość własnej rasy musi być zrównoważona przez szacunek dla tych, którzy choć różnią się od nas, to jednak w miłości do swej rasy są tacy sami.

Trzecia Pozycja popiera koncepcję rasowego separatyzmu, dzięki któremu różniące się grupy rasowe współpracują ze sobą dla wzajemnego dobra, szanując się wzajemnie. Osiedlenie ras w krajach ich pochodzenia jest pierwszym krokiem do pokojowego świata.

7.  Zachowanie otoczenia

Każdy człowiek, niezależnie od tego, gdzie mieszka, pragnie żyć w pięknym i zdrowym otoczeniu . Dla członków Trzeciej Pozycji wynika stąd, iż muszą oni uświadomić, że obowiązek zachowania piękna i równowagi naszego otoczenia ciąży na wszystkich narodach. Nie wymaga to tworzenia globalnych organów policyjnych, jak to wykrzykują maniacy New Age, ale rzeczywistego porozumienia się narodów, co do ich potrzeb.

Flora, fauna i wszelkie szlaki wodne świata są ze sobą powiązane w sposób dynamiczny i kompleksowy, co pozwala istnieć rodzajowi ludzkiemu. Zaś te wzajemne stosunki mają kluczowe znaczenie dla wszystkich narodów i kultur. Trzecia Pozycja będzie działać na rzecz ograniczenia wyniszczania naszego wspólnego domu przez zachłanność kapitalistycznych korporacji, manię uprzemysławiania, marksistów, chciwość międzynarodowych banków i przez zagrażających wolności adwokatów Zjednoczonego Świata. Człowiek posiada oczywiście prymat nad naturą, ale musi ją traktować jako podarunek, który ma zostać przekazany przyszłym pokoleniom.

Trzecia Pozycja przyjmuje, że w zdrowym społecznym porządku istnieje równowaga pomiędzy ruralizmem a urbanizmem. Pierwszy jest oczywiście – z punktu widzenia jednostki i otoczenia – dużo zdrowszy, choć życie wiejskie może być uzupełnione przez właściwy urbanizm, bazujący na siołach, wioskach i miastach – ośrodkach handlu i centrach niezanieczyszczającej, wysokiej technologii przemysłu, badań i studiów. Ta równowaga pomiędzy ruralizmem a urbanizmem znajduje się w centrum światopoglądu Trzeciej Pozycji.

8. Zagrożenie ze strony banków

Nikt racjonalnie myślący nie zaprzeczy, że pieniądze i zamiłowanie do nich dominują we współczesnym świecie. Egzystencja jednostek, rodzin, wspólnot, regionów, narodów i kultur jest nieprzerwanie determinowana przez ich „ekonomiczną zdolność do życia”. Innymi słowy : pieniądz – który początkowo był tylko przydatnym środkiem, służącym ułatwieniu życia – stał się pierwszym determinantem życia i społeczeństwa. To nadużycie natury na taką skalę doprowadziło do niezliczonych potworności, wojen, głodu, zanieczyszczeń, ludobójstw oraz niszczącego duszę konsumpcjonizmu.

Trzecia Pozycja stwierdza, że pieniądz nie jest niczym więcej, jak służącym człowieka i społeczeństwa i musi zostać zmuszony do działania na rzecz wspólnego dobra wewnątrz narodów i pomiędzy nimi. Trzecia Pozycja będzie prowadzić żywą kampanię przeciwko lichwiarskiemu systemowi bankowemu, aby zaprowadzić porządek w miejscu chaosu. Trzecia Pozycja uważa, że międzynarodowa finansjera, to jedno z największych nieszczęść świata współczesnego i że jest ona wroga wobec Trzeciej Pozycji.

9. Trzecia pozycja wobec kwestii własności

Trzecia Pozycja stwierdza, że istnieje model własności w przemyśle, rolnictwie i handlu, który wychodzi poza nieludzkie skoncentrowanie kapitału, występujące zarówno w komunizmie, jak i kapitalizmie. Model ten nie tylko góruje nad innymi, ale jest w sposób doskonały naturalny. Występuje w nim decentralizacja, która prowadzi do obfitości wspólnot wytwórczych i usługowych, małych firm, warsztatów, cechów rzemieślniczych, zakładów i gospodarstw rodzinnych.

Alternatywa ta jest znana jako dystrybucjonizm lub korporacjonizm. Jest to model własności, który promuje indywidualną inicjatywę i kreatywność, czyniąc to w ramach działania dla wspólnego dobra. Jest naturalną koniunkcją indywidualnej własności i sprawiedliwości społecznej. Trzecia Pozycja stwierdza, że niezależnie od nazw lub formy tej alternatywy, jaką może ona przybrać w różnych częściach świata, duch decentralizacji na poziomie człowieka stanowi główny punkt zasad Trzeciej Pozycji.

10. Rewolucja Narodowa na świecie

Ponieważ Trzecia Pozycja pragnie budowy Nowego Świata, to uznaje, że wszystkie narody i kultury, które popierają podstawowe zasady Trzeciej Pozycji, muszą działać i pracować wspólnie, w oparciu o wzajemne zaufanie. Zwycięstwo narodowej rewolucji w jednej części świata, jest zwycięstwem wszystkich zwolenników Trzeciej Pozycji. Wynika z tego, że każdy afiliowany członek musi być przygotowany do dania moralnego, finansowego lub technicznego wsparcia, jeśli tylko gdzieś tworzy się sytuacja rewolucyjna. Parafianizm – w wieku, gdy ideologia Zjednoczonego Świata dąży do totalnego zwycięstwa – może jedynie zanegować wszystko, w co wierzymy i jest energicznie przez Trzecią Pozycję odrzucany.

II. Zasady Ideowe Nacjonalizmu

Prawy porządek chrześcijańskiego miłosierdzia nie zabrania prawowitej miłości Ojczyzny, ani nacjonalizmu; przeciwnie, kontroluje on go, uświęca i ożywia. Pius XI – „Caritate Christi Compulsi”

My, nacjonaliści polscy, pragniemy swą pracą przyczynić się do rozwoju wspólnoty narodowej Polaków. Nasze działania opierać będziemy na wynikających z nauki Kościoła katolickiego zasadach, które niniejszym przedstawiamy:

1. Świadome życie każdego człowieka winno być podporządkowane realizacji celów, ułożonych według ich wartości, w systemie wzajemnych powiązań i zależności, z uświadomionym sobie celem absolutnym.

2. Celem absolutnym – tak w wymiarze indywidualnym, jak i społecznym – może być tylko BÓG. Jest On bowiem wartością trwałą, niezależną od biegu dziejów. Jest źródłem norm i praw kształtujących życie jednostki i wspólnoty.

3. CZŁOWIEK, stworzony na podobieństwo Boga, wyposażony został przez Niego w nienaruszalne – równe dla wszystkich – prawo naturalne. Z prawa naturalnego wynikają cztery podstawowe prawa człowieka:

a/ prawo do życia – pojętego jako życie biologiczne oraz jako realizacja praw pozostałych;

b/ prawo do wolności – czyli do czynienia tego, co nie jest sprzeczne z prawem naturalnym;

c/ prawo do założenia rodziny – która jest dla osiągnięcia pełni życia koniecznością;

d/ prawo do własności – czyli do posiadania całkowitej własności i rozporządzania środkami produkcji;

prawo to może być ograniczone jedynie dobrowolnym zrzeczeniem się prawa indywidualnego.

4. Człowiek jest istotą społeczną, to znaczy, iż niemożliwym jest jego rozwój poza wspólnotą ludzi.

5. Wspólnota nie jest sumą jednostek, lecz całością, w której człowiek realizując swój cel absolutny korzysta i wzbogaca swe życie o osiągnięcia innych ludzi.

6. Żyjąc we wspólnocie człowiek ma obowiązek przestrzegania praw innych ludzi.

7. Wspólnota istnieje więc zarówno dla wzbogacania życia jednostek, jak i dla ochrony jej praw i egzekwowania jej obowiązków.

8. Wspólnotą najwyższego typu – wspólnotą naturalną – jest NARÓD.

9. Naród jest dobrowolnym, opartym na więzi psychicznej i moralnej związkiem ludzi posiadających – wynikające ze wspólnych przodków i historycznej tradycji – poczucie odrębności kulturowej i chęć jej zachowania oraz rozwoju.

10. Naród – jako wspólnota naturalna – posiada określone prawa:

a/ prawo zachowania własnego języka i kultury;

b/ prawo kontroli wychowania narodu – dla zachowania i rozwijania wartości naród określających;

c/ prawo do przynależnego z tradycji i historii terytorium narodowego;

d/ prawo do powoływania struktur mu podległych.

11. Wśród struktur powołanych wolą narodu, strukturą wyższego rzędu, jest PAŃSTWO.

12. W kompetencjach państwa leży zapewnienie realizacji praw człowieka i narodu, wynikających z prawa naturalnego.

13. Narzędziem działania państwa jest prawo, które nie może być sprzeczne z prawem naturalnym.

14. Naród kontroluje działalność państwa poprzez powołane przez siebie ZGROMADZENIE NARODOWE.

15. Zgromadzenie Narodowe winno gwarantować reprezentację polityczną narodu przez dwuizbowy system reprezentacji:

a/ izbę polityczną;

b/ izbę korporacyjną – ogólnopolskie przedstawicielstwo samorządów terytorialnych i gospodarczych.

16. Rolę koordynatora Zgromadzenia Narodowego winna sprawować, wybrana przez Naród, Głowa Państwa


III. Nowoczesny Nacjonalizm

W chodząc w wiek XXI, wiek znaczony potężnymi przemianami w mentalności europejskiej, musimy zadać sobie pytanie: czy idąc szlakiem myślenia nacjonalistycznego jesteśmy w stanie przełamać falę destrukcji, która niszczy nasze narody, naszą cywilizację. Czy jesteśmy w stanie – my, ludzie wyznający wartości sprzeczne z oficjalnie obowiązującymi – przełamać zaklęty krąg idei obcych i wrogich nie tylko narodom europejskim, ale wszystkim ludom świata. Odpowiedź jest prosta: tak. Bowiem tam, gdzie leży słuszność, znajduje się i zwycięstwo.

Ale sukces nigdy nie jest ukoronowaniem bierności i marazmu. „Pomóż sobie sam, a i Bóg ci pomoże”, mawiali jezuici, i ta ze wszech miar słuszna dewiza winna nam przyświecać w codziennej pracy. Zaniechanie walki w słusznej sprawie jest bowiem w życiu grzechem najcięższym, którego Najwyższy w żaden sposób wybaczyć nie może.

Przystępując do budowy Ruchu, który skupić ma w swych szeregach organizacje nacjonalistyczne z krajów europejskich, wykonaliśmy pierwszy znaczący krok w kierunku ostatecznego zwycięstwa. Jest to krok pierwszy, podstawowy, i na pewno nie ostatni.

W OBRONIE CYWILIZACJI

Podstawowym celem naszego działania jest odbudowa Europy Wolnych Narodów, Europy Państw Narodowych, niezależnych od sztucznych zwierzchności politycznych, które kreują swój własny wyimaginowany świat wbrew interesom Europejczyków.

Prawdziwa Europa, to kontynent suwerennych państw, kierowanych zgodnie z interesami swych nacji; państw zbudowanych na odwiecznych zasadach cywilizacji chrześcijańskiej.

Europa oderwana od chrześcijaństwa to tylko tygiel małych interesów, których rozwiązać nie sposób, i nad którymi z łatwością potrafią zapanować siły, których celem jest zniszczenie tego wszystkiego, co zaświadcza o naszej tożsamości: wiary, wolności, honoru i dumy.

To cywilizacja chrześcijańska ukształtowała nowoczesne narody, wpoiła im uniwersalną etykę, dała siłę rodzinie, zapewniła wolność ekonomiczną i społeczną całej wspólnocie europejskiej.

Mówimy: Europa chrześcijańska – i rozumiemy przez nią prawdziwe chrześcijaństwo, mocne dumą i siłą narodów, a nie skorodowany system pseudochrześcijańskiej filozofii, który z ludzi czyni bezwolny motłoch, posłuszny władcom nowego porządku światowego. Pokazała historia, że wtedy, kiedy chrześcijaństwo były deptane, deptane były i prawa i wolność narodowa.

EUROPA WOLNYCH NARODÓW

Historia współczesna Europy znaczona jest krwią jej najlepszych synów. Dwie wojny światowe, wywołane wbrew interesom narodów, w imię partykularnych interesów ekonomicznych wąskich grup establishmentu i chorych majaków imperialnych, doprowadziły do wyniszczenia prawdziwych elit narodowych, do ekonomicznego zniszczenia i ograniczenia wolności na kontynencie. To nie może się więcej powtórzyć.

Dziś na szczęście powiedzieć można, że nie ma w Europie – poza Niemcami i Rosją, gdzie nadal kultywowany jest prymitywny i archaiczny imperializm rodem z XIX wieku – znaczących tendencji rewizjonistycznych, szowinistycznych. Nacjonalizm w Europie staje się nacjonalizmem nowoczesnym, patrzącym w przyszłość, a nie żyjącym w schizofrenicznym świecie ograniczonego myślenia.

Musimy jednak pamiętać, że owa skansenowa i przestarzała wersja nacjonalizmu, która gdzieniegdzie jeszcze występuje, jest równie wielkim niebezpieczeństwem dla narodowego odrodzenia Europy, jak siły rządzącego establishmentu. Prymitywizując pojęcie narodu, cywilizacji i nacjonalizmu, wprowadzając element nienawiści do innych europejskich nacji staje się prawdziwym sojusznikiem naszych demoliberalnych wrogów. Tak jak oni z nienawiścią patrzy bowiem na europejską koegzystencję, tak jak oni podejmuje walkę z wartościami narodowymi i chrześcijańskimi

EUROPEJSKI FRONT NARODOWY

Żyjemy w konkretnej rzeczywistości politycznej. Nie obrażamy się na nią – ona po prostu jest i w stosunku do niej planować musimy niektóre nasze działania. Dzisiejsza Europa zdominowana została przez chory system Unii Europejskiej. Ta quasi-państwowa organizacja, której nieukrywanym celem jest całkowite zniszczenie narodów i ich państw, rządzi się swoimi prawami. Są one nam wrogie, ale jednocześnie nie sposób nie dostrzec w nich pewnych luk, które można wykorzystać dla naszej sprawy. Potwierdza to przykład Francji czy Włoch, gdzie siły narodowe – w żaden sposób nie rezygnując z własnej tożsamości ideowej – są w stanie skutecznie osiągnąć wymierne sukcesy polityczne. Naszym zamiarem jest je powiększyć i zintensyfikować. To jeden z celów praktycznych powołania Europejskiego Frontu Narodowego. Musimy nauczyć się działać globalnie, w skali całego kontynentu, by osiągnąć sukcesy lokalne – bezpieczeństwo i rozwój naszych narodów i państw.

W ostatnich kilku dziesięcioleciach wiele było inicjatyw, głoszących konieczność europejskiej współpracy narodowej. Wszystkie one upadały. Zabrakło w nich bowiem twardych i wspólnych nacjonalistom fundamentów ideowo-politycznych. Szowinizm, nienawiść do innych nacji europejskich, pogaństwo, imperializm i rewizjonizm graniczny – tendencje mocno wspierane, co dziś nie jest już tajemnicą, przez służby specjalne reżimów demoliberalnych – spowodowały, że ruchy narodowe zamiast zbliżyć się do siebie, oddaliły i zantagonizowały, zostawiając wolne pole do działania naszym przeciwnikom. Unia Europejska w swym antynarodowym kształcie mogła powstawać m.in. dlatego, że zabrakło jedności działań europejskich organizacji nacjonalistycznych.

Europejski Front Narodowy ma za zadanie zmienić tę sytuację. I Europejski Front Narodowy ją zmieni.


IV.
Wytyczne nowoczesnego nacjonalizmu

1. Naszym naczelnym zadaniem politycznym jest utrzymanie niepodległego bytu naszej Ojczyzny. Naród, by mógł bez przeszkód wzmacniać się i rozwijać musi bowiem istnieć w ramach stworzonego przez siebie państwa, którego jest jedynym suwerenem.

2. Dążymy do odbudowy podstawowych wartości naszej kultury i cywilizacji; praw i zasad moralnych, godności, honoru, prawdy; zwiększenia odpowiedzialności i wolności Polaków, ich bezpieczeństwa osobistego i wpływu na władzę. Konieczne do tego będzie ograniczenie obszaru działania struktury państwa do właściwych rozmiarów, przy jednoczesnym wzmocnieniu władzy. Jak największe uprawnienia państwa powinny być przekazane lokalnym samorządom, tak, aby każdy Polak miał rzeczywisty wpływ na swoje życie. Własność prywatna i swoboda jej rozporządzaniem musi być chroniona przez prawo.

3. Duchowego odrodzenia i materialnego rozwoju Polski nie osiągniemy bez kreacji Nowego Człowieka – świadomego swych obowiązków wobec Ojczyzny i Narodu, twórczego, dynamicznego, dostojnego, rozwijającego nieustannie i wszechstronnie swą osobowość. Dlatego naszym podstawowym zadaniem jest praca wychowawcza, przekazywanie młodym pokoleniom miłości Ojczyzny i wskazywanie dróg do budowy Jej potęgi.

4. Praca, będąc źródłem dobrobytu Narodu, również powinna być czynnikiem rozwoju duchowego człowieka. Dążymy do stworzenia takich warunków pracy, które nie będą prowadzić – jak dzieje się to obecnie – do jej moralnej i społecznej degradacji, lecz które przyczynią się do tego, by stała się ona elementem pełnego rozwoju osobowości. Narzędziem do osiągnięcia takiego stanu będzie nowe planowanie przestrzenne, rezygnacja z nadmiernej urbanizacji oraz jak najszersze upowszechnienie własności, które zaowocuje duchowym związaniem człowieka z jego warsztatem pracy.

5. Zasadniczym warunkiem odrodzenia i wielkości Narodu jest reforma systemu edukacji, który miast rozwijać osobowość, tłamsi ją i paraliżuje zdolności twórcze człowieka. Dążymy do zbudowania takiego modelu oświaty, który będzie służył wydobywaniu i rozwijaniu szczególnych uzdolnień na jak najwcześniejszym etapie nauki. Edukacja musi obejmować osoby pracujące zawodowo – poprzez system ustawicznego kształcenia. Wierzymy, że podniesienie poziomu i upowszechnienie oświaty przyczyni się do rozwoju narodowej gospodarki.

6. Filarem siły Narodu jest zdrowa i silna rodzina. Dążymy do zapewnienia jej warunków trwałości i niezależności, poprzez zmniejszenie ciężarów podatkowych oraz przywrócenia tradycyjnych wartości moralnych. Zwalczamy wszelkie patologie i dewiacje społeczne. Angażujemy się w upowszechnianie kultury fizycznej, która przyczynia się do prawidłowego rozwoju młodych pokoleń.

7. Środowisko naturalne, przyroda ojczysta, to część naszego narodowego dziedzictwa. Mamy obowiązek przekazania go w nienaruszonym stanie następnym pokoleniom. Dlatego dążymy do zmiany stosunku człowieka do przyrody, do ustalenia harmonii pomiędzy rozwojem technicznym a naturalnymi ekosystemami, zapewnienia czystości ojczystego środowiska przyrodniczego, jako podstawy zdrowia Narodu.